تعبیر خوابتعبیر خواب راه رفتن

تعبیر خواب راه رفتن – تعبیر خواب


تعبیر خواب راه رفتن

تعبیر خواب راه رفتن - تعبیر خواب

رفتن ابن سیرین گوید اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود دلیل که بیچاره و فرومایه شود اگر بیند زن و فرزند با خود همی برد دلیل که همه بیچاره و خوار گردند اگر بیند مانند شتر می رفت دلیل که سعادت دنیائی یابد اگر بیند مانند اسب یا خر همی رفت دلیل کند در تنگی مال و درازی عمر اگر بیند مانند ددگان همی رفت تاویلش بد بود خاصه در دین اگر بیند که چو مرغان شکاری همی رفت بد است خاصه در دین اگر بیند که مانند غير مرغان شکاری همی رفت دلیل خیر و نیکی بود کرمانی گوید اگر بیند از تاریکی به روشنائی می رفت دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی افتد اگر بیند از آبادانی به خرابی می رفت تأويلش به خلاف این است اگر بیند از جائی نیک بر بدی رفت دلیل بر بدی کند اگر بیند که از جائی بد به جائی نیک همی رفت دلیل بر خیر و نیکی کند.


پست بعدی

چ اکتبر ۲۸ , ۲۰۲۰

تعبیر خواب رضوان Pin it رضوان بدانکه رضوان دربان بهشت […]

تعبیر خواب راه رفتن - تعبیر خوابمنبع پست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن