تعبیر خوابتعبیر خواب رستاخیز

تعبیر خواب رستاخیز – سایت تفریحی و سرگرمی جیران


تعبیر خواب رستاخیز

تعبیر خواب رستاخیز - سایت تفریحی و سرگرمی جیران

بدانکه رستخیز قیامت بود ابن سیرین گوید اگر بیند که قیامت پدید آمد دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود حق بگسترد و دلیل کند اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی بدو رسد و اگر اهل آن دیار مظلوم باشند حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد کرمانی

گوید اگر بیند که قیامت برخاست دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد و اگر علامتی از قیامت پیدا کرد چنانکه آفتاب از مغرب بر آمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد تا رضای او جوید اگر بیند شمارگاه را با او را بدانجا بردند نشان غفلت بود قوله تعالی «اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون» اگر بیند که با وی شمار می کرد دلیل است او را زیانی رسد قوله تعالی «فحاسبناها حساب شدید و غذبناها غذابا نكرة، اگر بیند که کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد قوله تعالی «فمن ثقلت موازينه فاولئک هم المفلحون» اگر بیند که بدی او بیشتر آید دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود قوله تعالى «و من خفت موازينه فاولئک الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدين» اگر بیند که نامه اعمال به دست راست داشت دلیل که به راه راست بود قوله تعالی «و انزلنا معهم الكتاب و الميزان» اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند بر خوان اگر اهل صلاح بود دلیل است که کارش نیکو شود و اگر از اهل فساد است دلیل که کارش به مخاطره بود قوله تعالی «اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم علیک حسیبا» و اگر خود را بر صراط بیند دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نیاز است گذشتن دلیل که بر راه خطا است وی را توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.


پست بعدی

چ اکتبر ۲۸ , ۲۰۲۰

تعبیر خواب راه رفتن Pin it رفتن ابن سیرین گوید […]

تعبیر خواب رستاخیز - سایت تفریحی و سرگرمی جیرانمنبع پست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن